CEDROOM

CENTRUM EDUKACJI DIAGNOZY I ROZWOJU

POSTAW NA ROZWÓJ SWOJEGO DZIECKA

Indywidulana terapia dziecka to specjalistyczne oddziaływania skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania

INDYWIDUALNA TERAPIA DZIECKA

      Terapia to specjalistyczne oddziaływania (stymulowanie ogólnego rozwoju) skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania (przeciwdziałanie pogłębianiu się istniejącego deficytu lub wielu deficytów). Do poprawy rozwoju oraz zmniejszenia niepożądanych zachowań używa się różnego rodzaju terapie, metody i formy pracy.

      Ich zastosowanie uzależnione jest od indywidualnych potrzeb dziecka. Centrum Edukacji Diagnozy i Rozwoju oferuje Państwu cztery rodzaje terapii:

TERAPIA
LOGOPEDYCZNA

Każde dziecko wymagające pomocy logopedy poddawane jest badaniu mowy, które służy do postawienia diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii logopedycznej.

TERAPIA
PEDAGOGICZNA

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

TERAPIA
Psychologiczna

Obejmuje spotkania indywidualne z psychologiem doświadczonym w pomocy osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

TERAPIA
mANUALNA

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
DIAGNOZA FUNKCJONALNA

      Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy w takich sferach jak:

 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne,
 • rozwój poznawczy,
 • kompetencje komunikacyjne,
 • motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • naśladownictwo,
 • samodzielność i samoobsługa,

 

      Diagnozę prowadzi zespół terapeutów doświadczonych w terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

      Na proces diagnostyczny składają się następujące procedury:

 • wywiad z rodzicami (prowadzi do uzyskania spójnego obrazu funkcjonowania dziecka w domu rodzinnym)
 • obserwacja kierowana dziecka oraz obserwacja w sytuacjach naturalnych dokonywana przy użyciu kamery video w domu dziecka (dzięki nagraniom, sytuacje budzące szczególne wątpliwości interpretacyjne mogą być kilkakrotnie obejrzane i przedyskutowane przez pracujący z dzieckiem zespół terapeutyczny)
 • oceny rozwoju dziecka dokonuje się przy użyciu odpowiedniego narzędzia diagnostycznego w zakresie 7 sfer funkcjonowania:
  • naśladownictwo
  • percepcję
  • małą motorykę
  • dużą motorykę
  • koordynację wzrokowo- ruchową
  • funkcje poznawcze
  • mowę czynną
  • przekazanie wyników diagnozy w formie omówienia.

 

     Materiał zebrany w opisanych powyżej etapach postępowania diagnostycznego pozwala na sporządzenie szczegółowego opisu funkcjonowania dziecka.

     Zebrane dane służą przygotowaniu zindywidualizowanego programu terapeutycznego.