Regulamin

 1. Kwalifikacji do poszczególnych zajęć w CEDR dokonuje osoba prowadząca.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach automatycznie akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 3. Dzieci i Rodzice/ Opiekunowie biorący udział w zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia.
 4. W trosce o zdrowie Uczestników w zajęciach nie mogą uczestniczyć Dzieci chore na choroby zakaźne.
 5. Za szkody spowodowane przez Dziecko na terenie CEDR odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 7. Osoby korzystające z zajęć w CEDR zobowiązane są do wcześniejszego wniesienia opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem – jednorazowo lub w karnecie. Możliwa jest płatność gotówką lub przelewem na konto firmowe CEDR.
 8. Aby zachować stały skład osobowy danej grupy, wykupu kolejnego karnetu należy dokonać na ostatnich opłaconych zajęciach lub najpóźniej na pierwszych zajęciach z nowego karnetu.
 9. W CEDR dokonywana jest ewidencja Uczestników zajęć, ponadto dokonywany jest wpis odbytych zajęć na karnecie.
 10. W przypadku dni międzyświątecznych organizacja zajęć będzie ustalana każdorazowo z Rodzicami/ Opiekunami.
 11. Nieobecność Dziecka zgłoszona wcześniej (najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia) nie skutkuje przepadnięciem zajęć z karnetu.
 12. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Dziecka na zajęciach, nie ma możliwości odpracowania ich w innym terminie.
 13. W sytuacji, gdy mimo zapisu, Uczestnik nie uczęszcza na zajęcia lub poinformuje o rezygnacji ze świadczonych usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet.
 14. W przypadku stawienia się na zajęcia grupowe jedynie dwóch Uczestników, zajęcia nie odbywają się.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć w porozumieniu z Rodzicami/ Opiekunami. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cennika (nie dotyczy umów już zawartych). Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 17. Centrum Edukacji Diagnozy i Rozwoju zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Rodzice/ Opiekunowie zostaną o tym powiadomieni.